Volg ons op
Geletterdheid bij kinderen met EMB

Twee promovendi, Arjan van Tilborg en Evelien van Wingerden, zijn in maart 2013 gestart met studies op het gebied van woord-decodeer vaardigheden en begrijpend lezen bij kinderen met zeer ernstige spraak en taalmoeilijkheden en bij doof-verstandelijk gehandicapte kinderen. De onderzoeken worden bekostigd door Kentalis en moeten leiden tot beter inzicht in de lees-/leerstrategieën van deze groepen kinderen.

Lezen met een verstandelijke beperking

Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar de ontwikkeling van geletterdheid bij kinderen met een verstandelijke beperking. Ook bestaat er nog geen lesmethode die optimaal aansluit bij hun  manier van leren. Om meer inzicht te krijgen in de leesontwikkeling bij kinderen met een verstandelijke beperking, worden enkele grote groepen leerlingen gevolgd over drie meetmomenten met tussenpozen van een jaar. Het leesniveau wordt bijgehouden, maar er wordt ook gekeken naar vaardigheden als geheugen, woordenschat en aandacht. De leesontwikkeling van leerlingen met een verstandelijke beperking wordt vergeleken met zich normaal ontwikkelende leerlingen. 

Arjan van Tilborg richt zich op beginnende geletterdheid in de onderbouw. Evelien van Wingerden kijkt naar de ontwikkeling van tekstbegrip in de bovenbouw. 

Klik hier voor de brief over het overkoepelende onderzoeksproject:" ontwikkeling van geletterdheid" voor de scholen voor speciaal onderwijs cluster 3.

Klik hier voor informatie over de afzonderlijke projecten.

Lezen met een doof-verstandelijke beperking

In 2014 is een onderzoek gestart naar de leesontwikkeling bij leerlingen met een doof-verstandelijke beperking. Het niveau van lees- en leesgerelateerde vaardigheden is in kaart gebracht voor een grote groep leerlingen uit deze doelgroep. De dove leerlingen zullen worden vergeleken met verstandelijk beperkte leerlingen. Daarmee kan het effect van de gehoorbeperking naast de verstandelijke beperking inzichtelijk gemaakt worden.

Dit onderzoek zal in 2015 opgevolgd worden door Arjan van Tilborg, waarbij de focus meer komt te liggen op onderzoek naar onderliggende, belangrijke factoren in het beginnend leren lezen.

Recente nieuwsberichten, publicaties & rapporten
Twitter
Verbeelding